After running into this post, I wanted to see how many words or phrases of Chichewa I know. Since I’ve been using Anki I’m able to export all the Chichewa flashcards I made and get an approximate value.

Looks like I know almost 252 phrases & words. (With some repeats)

Below is a table showing all my flashcards (front and back). There are many errors, and looking back at some of my earlier cards…and some are dead wrong. A result of trying to learn Chichewa from those who do not yet have a strong enough grasp on English to translate.

 

I Ndi
If I go to the market, I will buy potato Ndikapita kunsika ndzakagula mbatata
When he arrives, I will cook Pamene afika,ndiphika
1 year chaka
1 Mmodzi
2 or more years zaka
a He/She/They
A gathering/Meeting (Singular) Msonkhano
A thought Ganizo
Advisor Mlangizi/Mulangizi
after bathing I will rest ndikupumula ndikasamba
after next month mwezi wa mkuja
All the time Nthawi zonse
also nawo
amadya He/she was or they were eating
anadya He/she/they ate
and ndipo
Avoid Pewa
back from work mwabwera khale ku inchito
Bad Smell nunkha
basket dengu
Be married to -kwatiwa
Before, infront Patsongolo
Belongings, Load, luggage Katundu
benefit phindu
bin, garner, silo, storage for maize Nkhokwe
bow Uta
buisness Geni
but koma
can,may -ngathe
Canada is my country of origin Canada ndi dziko kwathu
Chani What? Example: What do you see? Mukvona Chiyani?
Chifukwa Chani? Why?(Because what?)   Example: Why are you going? Mukupita chifukwa chiyani?
Chifukwa? Because?
close Tseka
cold zizira
cooking oil futa-o-phikira
Country Dziko
Cup Chikho
darkness ndima
day after tomorrow nkuja
Dig Kumba
Do you get it? Mwanva?
Do you know how to ride (climb) a bicycle? Muziwa kukwela njinga?
door chitseko
dress shoes chikopa / reakezine
Drop the ku. ie. kupita -> pita, or add ta ie. kupita –> tapita Rule: How to make a command?
Dust Fumbi
-dza- future (far away)   Example: I will go Ndidzapita
Eggs Mazira
Electricity Magetsi
Engagement (Central Region) Mbeta
Engagement (Southern Region) Chinkhoswe
Enough Okwana
enterance Khomo
Explain Fotokoza
fail -lephera
Fast -fulumira
fear -opa
find -peza
foot pansi
football mpira
Friend Anazanga
Garden/field Munda
Getting Dark Kukuda
gift mphatso
Gift from my mother Mphatso yochokera kwa amayi anga
Girlfriend / fiance Chibwezi
give kupatsa
go (in a command form) tapita
good smell nunkhira
grow up, be big -kula
half Theka
he/she/they have ali
He’ll/she’ll find me uzandipeza
here, on this spot Pano
hoe Khasu
hoe, cultivate, grow -lima
Hot tentha
house,hut Nyumba
How far? pali ntunda wautali bwanji?
How is it Going? Zikuyenda?
How is it going? Zikuyenda bwanji?
How is she? I don’t know. Maybe she is good Ali bwanji? Sindidziwa. Kapena ali bwino
How is your afternoon Mwatandala Bwanje
how was your buisness today? Geni yayenda bwanji lero?
I am feeling hot Ndikumva kutentha
I do not grow tobacco, but maize sindilima fodya koma chimanga
I do NOT want Sindikufuna
I forgot Ndiwala
I have ndili
I have a book ndili ndi bukhu
I like to eat ___ Ine ndimakonda kudya ___
I will come also Ndibwera nawo
I will eat chicken or fish ndidzadya nkhuku kapena nsomba
If I see it is 5 oclock, I will go home. Ndikaona kuti ndi 5′oclock, ndzipita ku nyumba
I’m at Anthony’s Home Ndili ku Nyumba kwa Anthony
im Busy Tanganidwa
I’m Finished Ndamaliza
I’m missing you! Ndakusowa!
Infix for Ability (I can, you can etc.) – Ensure verb ends in e -nga-
Infix, Necessity (I should, you must etc.) ie. Ndi-zi-pita -zi-
Iron Clothes Kusita zovala
It’s how far? ntunda = distance, wautali = far Pali ntunda wautali bwanji?
journey ulendo
-ka- ConditionalExample:I would go (if)Ndikapita
Knife Mpeni
Kodi? Asking a yes/no questionAre you going? Kodi mu pita?
Ku to, at, from
-ku- Present   Example: I am going (right now) Ndikupita
kuba to steal
kubisa to hide (something)
kubisala to hide (yourself)
kudandaula to complain
kufuna to want
kuganiza to think
kugona to sleep
Kugula To buy
kukodza to urinate
kulemba to write
kulumpha (Pronounce Kudumpha) to jump
kumwa to drink
kunama to tell a lie
kunyela to poop
kupita to go
kuseka to laugh
kuthamanga to run
Kuti? Where?Example: Where are you going? Mukupita kuti?
kuwerenga to read
kuyenda to walk
Kwao Their home, their village, where they come from
Kwathu our home, our village, where we come from
last month mwezi watha
last week week yatha
leave -siya
Liti? When? (Refering to date)
-ma- Ussually Example:I usually goNdimapita
Maize Chimanga
make a fire Kusonkha moto
make a turn -khota
Malaria Malungo
May you sleep well later mukagone bwino
maybe Mwina
Maybe she doesn’t want to eat Kapena sakufuna kudya
Meetings (Plural) Misonkhano
moon/month mwezi
moto fire
Mu You (respectful)
Mumadya You were eating (singular and plural)
munadya You ate (singular formal, or pural)
must/should -yenera
My mother likes ____ Amayi Anga amakonda ___
-na- Past (Far away) Example:I wentNdinapita
Ndani Who? Example Who has gone?- ndani anapita?
ndikubisa I am hiding this thing
ndikubisala I am hiding (myself)
ndimadya I was Eating
ndinadya I ate
Neck Khosi
next month mwezi wa mowa
next week sabata ya mowa
NOT want – Rule add Si infront of “a/u/ndi” Si-
nsima lump ntanda
Nthawi Time
Nthawi Yanji? When? (Time What) Example: What time is he coming? Abwera nthawi yanji?
On, Upon Pa-
open Tsegula
Outside Panja Pa
Pain Kupweteka
Peas nSawawa
Pen cholembera
perhaps kapena
Plate Mbale
play kusewera
Please repeat, say it again Anso
prepare? -kozekela
preparing for the meeting kukozekela misonkhano
Proverbs Miyambi
put -ika
Rain Mvula
Recent past kale kale
recieve -landira
related – or partnership Ubale
repeat/again bwereza
rest kupumula
Ripe kupya
room or space Malo
Salt Mchere
see, look -ona
sell gulitsa
she took half. I remain with half Anatenga theka. Ndasala ndi theka
sing -imba
sister mchemwari
sister (mng’ono = younger sister) to my wife mng’ono wamkazi wanga
soon posachedwa
Stranger, visitor Mlendo
take -tenga
take off, remove -chotsa
Tell us the truth Tiwuzeni zoona
things Kanthu
thirst ludzu
This is my girlfriend Chibwezi changa
Ti We
timadya We were eating
Tinadya We ate
To “push” ( or escort) Kupelekeza
to be short Fupika
To Begin -Yamba
to call someone by voice kuyitama
To change Sintha
to chat Kucheza
To climb (a tree, or bike) -kwela
to come kubwera
to do kuchita
to do laundry kuchapa
to doubt kukayika
to finish Kutsiliza (Pronounced by people in the southern region)
to have -li ndi
to help kuthandiza
To help one another Gwirizana / kuthandizana
To Lend/To Borrow Kubweleka
to love, to like, to prefer Konda
to make kupanga
to pay, pay for (when buying), pay wages, repaying credit. Lipira
to recover, or be cured -chira
To rejoice/be glad Sangalala
To remember Kumbukira
to teach Phunzitsa
to tell, to say Uza
To work (at a job) Lit: ‘To grab’ ‘work’ Gwira ntchito
Tobacco fodya
Too little? No, it’s enough zachepa? / Iyai, zakwana.
Too Small? Kuchepa?
tree Mtengo
truth zoona
undress, take off -vula
Unripe osapya
up to mpaka
Wash dishes Kutsuka mbale
we have tili ndi
wear, put on -vala
week sabata
wife akazi wanga
You are most welcome Mwalandilidwa
you are NOT going sukupita
you have muli
You have come back? Kodi Mubwerera?
you stay(or usually sit) where? mumakhala kuti
you too Inuso
You’ll find me Mundipeza
your home, your village, where you come from. Kwau
your wife, she was cooking rice akazi wanu ama phika impunga